Sociale onderwerpen domineren bij moties ingediend bij Kadernota

Redactie 01-07-2021
Foto: CWDe gemeenteraad boog zich afgelopen dinsdagmiddag en -avond over de Kadernota 2022-2025 en ging ermee akkoord.

Bij de bespreking van de Kadernota 2022-2025, vorige week dinsdagmiddag en -avond, kwamen in eerste instantie twaalf moties ter tafel. Van de zeven ingediende moties werden er uiteindelijk zes aangenomen, waarvan een aantal unaniem.

door Chrit Wilshaus

In de Maassluis Belang-motie Geldwijs wordt de mening uitgesproken dat de gemeenteraad van mening is dat kinderen uit een gezin dat in armoede leeft hier niet de dupe van mogen zijn. Maar ook dat preventie (om armoede te voorkomen, red.) niet vroeg genoeg kan beginnen. In het primair onderwijs zou daar in lessen aandacht aan moeten worden besteed. En daarom wordt het college verzocht de verschillende initiatieven en lesmethodes over omgaan met geld te inventariseren, onder de aandacht van de scholen te brengen en samen met het basisonderwijs te kijken hoe dat kan worden ingebed in het lesprogramma. Deze motie werd unaniem aangenomen. In de PvdA-motie Bestrijden kansenongelijkheid wordt het college opgeroepen dit als kernwaarden mee te nemen bij het hele beleid van de gemeente. Maar ook om de raad voorstellen te doen hoe de bestrijding daarvan optimaal kan worden verankerd in beleid. Alleen VVD, Forum voor Maassluis en ChristenUnie stemden tegen deze motie.

Goede inbedding

Een andere PvdA-motie, Verbinden wijkbeheer en Wijk op Maat, waar Forum voor Maassluis en GroenLinks tegen en de rest van de fracties voor stemden, ziet kansen om beiden met elkaar te verbinden en op die manier de leefbaarheid een positieve impuls te geven en om ongewenst gedrag sneller aan te kunnen pakken. Daarbij dient het netwerk van sleutelfiguren en vrijwilligers van buurtbemiddeling een goede inbedding in de organisatie te krijgen, aldus de opstellers van deze motie. Met het oog daarop wordt het college verzocht integraal werken toe te passen bij de uitvoering van zowel wijkbeheer als van Wijk op Maat. Verder spoort de motie het college aan over (on)leefbaarheid met de stad in gesprek te gaan. Kern daarbij zou moeten zijn: hoe ongewenst gedrag tegen te gaan en na te gaan hoe burgers daar zelf een bijdrage aan zouden kunnen leveren

Aandacht voor elkaar

Alleen Forum voor Maassluis kon zich niet vinden in de D66-motie Veilig verblijven in de binnenstad. Daarin wordt het college verzocht te onderzoeken op welke manier de overlast door het autoverkeer in de binnenstad beperkt kan worden. Ook pleit de motie voor 'een logisch en veilig rondje door de stad' voor voetgangers en fietsers. In de unaniem aangenomen CDA-motie Aandacht voor elkaar in het kader van Corona wordt aan het college gevraagd om een speciale herdenkingsdag te organiseren zodra de situatie dat toelaat. Bij die gelegenheid zouden de Corona-slachtoffers herdacht moeten worden. Verder zou op deze dag aandacht gegeven moeten worden aan mensen die anderen tot steun waren. De opstellers van de motie stellen voor om waar mogelijk aansluiting te zoeken bij landelijke initiatieven.

Niet langs elkaar heen werken

Verder werd de VSP-motie Bevorderen integraliteit in het sociaal domein unaniem aangenomen. Volgens de indiener van deze motie plus de andere raadsfracties die de motie mede ondertekenden, biedt de uitvoering van de Wmo, jeugdzorg en Participatiewet door Rogplus en Stroomopwaarts unieke kansen voor een integrale (gezins)aanpak en moeten voornoemde partijen dat samen doen en niet langs elkaar heen werken. In de motie wordt gesproken van het ontwikkelen van 'een domein overstijgende.' Het college zou daarvoor een visie moeten bedenken. Een CDA-motie waarin gepleit wordt voor het (opnieuw) instellen van een lokale ombudsman haalde het niet. Bij de moties die werden ingetrokken zat onder andere een motie van het CDA over een digitale afvalwijzer en een motie van de VSP over buurtbemiddeling door mediators. Gestemd over de moties werd er overigens bij handopsteking en niet, zoals eigenlijk gebruikelijk, digitaal.