Meer medewerkers nodig om gedupeerden toeslagaffaire te kunnen helpen

Redactie 01-07-2021
Foto: Stockfoto

Het aantal medewerkers van het Meldpunt Kinderopvangtoeslagaffaire bedraagt momenteel vijf en dat aantal moet gezien het grote aantal aanmeldingen worden uitgebreid om gedupeerden überhaupt te kunnen helpen.

door Chrit Wilshaus

Dat blijkt uit een raadsinformatiebrief (RIB) van wethouder Sjoerd Kuiper (PvdA) waarin hij een tussenstand geeft over de totnogtoe geboden hulp. Om de juiste ondersteuning te kunnen bieden aan ouders die slachtoffer werden van de kinderopvangtoeslagaffaire heeft het college van Maassluis, net als de colleges van Vlaardingen en Schiedam, januari dit jaar opdracht gegeven een Meldpunt Kinderopvangtoeslag in te richten. Direct na de opening daarvan kwamen de eerste meldingen van gedupeerde inwoners binnen.

Toch overstag

Op basis van de privacywetgeving weigerde de Belastingdienst in eerste instantie echter de gegevens te verstrekken van mogelijk gedupeerde ouders. Een proactieve aanpak was daardoor onmogelijk omdat ouders alleen geholpen konden worden als ze zichzelf aanmeldden bij het meldpunt. Na aandringen van onder meer de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) ging de Belastingdienst uiteindelijk toch overstag de gegevens van gedupeerden te verstrekken aan gemeenten.

Plan van aanpak

Op het moment van het schrijven van de RIB, halverwege vorige week, bedroeg het aantal gedupeerden in de Waterweggemeenten 1023. Het team van het meldpunt behoeft daarom uitbreiding, valt uit de RIB op te maken. Als ouders zich bij het meldpunt hebben gemeld volgt een intakegesprek. Daarbij worden vijf leefgebieden besproken: financiën, wonen, zorg, gezin en werk. Vervolgens stelt het meldpunt een plan van aanpak op waarin wordt vastgelegd welke acties het meldpunt gaat uitvoeren. In acute gevallen wordt direct actie ondernomen.

Erg belangrijk

Omdat gedupeerden vaak onterecht het label van fraudeur opgeplakt hebben gekregen, was hulp in het verleden vaak onmogelijk. Nu komen ouders wel in aanmerking voor die hulp. 'Het is dan ook van belang die zo snel mogelijk te regelen', benadrukt wethouder Kuiper in de RIB. Verder schrijft hij 'het erg belangrijk te vinden om de ernst en omvang van schulden van (potentieel) gedupeerden snel in beeld te brengen.' Het Rijk compenseert gemeenten overigens volledig voor de publieke schulden van de gemeenten die worden kwijtgescholden. 'En dat houdt in dat zowel het kwijt te schelden bedrag als de uitvoeringskosten die hieraan verbonden zijn, worden vergoed. Tevens vinden op dit moment gesprekken plaats over het overnemen van private en publieke schulden door de Belastingdienst. Verder gaat het kabinet de private schulden overnemen van ouders die door de toeslagenaffaire in de problemen zijn geraakt. De verwachting is dat in september dit jaar duidelijk wordt op welke wijze de Belastingdienst de schulden gaat overnemen. Uitgangspunt bij het uitwerken van de schuldenaanpak is dat ouders met een schone lei kunnen beginnen', aldus Kuiper.