Grote uitdagingen op gebied inrichting en gebruik openbare ruimte

Redactie 14-10-2021
Foto: Stock

Wim Kan vatte het indertijd al krachtig samen: "De twee belangrijkste vragen van onze tijd zijn: Hoe vermager ik en waar laat ik mijn auto?" Over die eerste vraag gaat dit artikel niet, wel over de vraag hoe we het parkeren in de (nabije) toekomst zullen regelen. Want de gemeente Maassluis staat als het daar om gaat voor grote uitdagingen.

door Chrit Wilshaus

Enerzijds moeten er meer woningen worden gebouwd als antwoord op de woningnood en zal het gemotoriseerd verkeer toenemen. Anderzijds mag de leefbaarheid in de openbare ruimte daar niet onder lijden en is verduurzamen geen keuze maar noodzakelijk. Bijvoorbeeld als het gaat om verminderen van CO2-uitstoot en fijnstofreductie aanpakken. Dat alles botst met elkaar. De kunst is nu om een juiste balans te vinden tussen deze tegenstellingen. Ook met het oog om Maassluis een aantrekkelijke woon-, leef- en werkstad te laten blijven zijn. In de recent verschenen Startnotitie nota parkeren schrijft wethouder Fred Voskamp (CDA) dat de gemeente inzet 'op een kwalitatief hoge leefomgeving, waarbij de openbare ruimte efficiënt wordt benut door verkeersstromen en het gebruik ervan te optimaliseren.' Door de toename van het autobezit komt de leefbaarheid echter onder druk te staan. Want meer auto's, ook al zijn ze elektrisch of rijden ze in de verre toekomst wellicht op geperste sinaasappelen, betekent nog steeds minder ruimte voor groen of spelen. Mensen verleiden te kiezen voor andere vervoermiddelen is dan een mogelijkheid, vinden college en raad, zo bleek onlangs bij het vaststellen van de Mobiliteitsvisie.

Parkeernorm

Verder is het college van mening dat gekeken moet worden naar de parkeernorm. Om het wat eenvoudiger te zeggen: hoeveel auto's kunnen er in de (nabije) toekomst geparkeerd worden in Maassluis. Op dit moment gaat de gemeente uit een vaste parkeernorm zoals die is vastgesteld door het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in Grond-, Water-, Wegenbouw en Verkeerstechniek). Het college kan daarvan afwijken maar het moet dan wel sterk motiveren. Voor welke parkeernorm het beste gekozen kan worden, is de vraag. Misschien moet er wel voor een norm gekozen worden die bijgesteld kan worden naarmate de omgeving daar om vraagt. Parkeren in het oude centrum is toch iets anders dan in bijvoorbeeld Wilgenrijk. Waar de startnotitie niet over rept, is dat niet alleen het autobezit (nog steeds) toeneemt maar ook dat het aantal SUV's in het stadsbeeld toeneemt en parkeerplaatsen daar eenvoudigweg niet op berekend zijn. Maassluis telt gemiddeld één auto (1,01) per huishouden, tegen landelijk iets meer per huishouden (1,08). Per vierkante kilometer is het autobezit in Maassluis weer wel hoger. Bij stimuleren van het fietsgebruik zal trouwens ook aan meer fietsparkeermogelijkheden dan nu het geval is moeten worden gedacht.

Stimuleren

Minder auto's, nog even los van hoe groot ze dan zijn, betekent minder parkeerplaatsen nodig. Daar is geen speld tussen te krijgen. In de Mobiliteitsvisie wordt aangegeven dat de gemeente meer prioriteit wil geven aan stappers en trappers en dat wil stimuleren. De toekomst zal moeten uitwijzen in hoeverre mensen voor allerlei vormen van alternatief vervoer zullen kiezen. Dat (beter) OV en bijvoorbeeld de e-bike daarbij kunnen helpen, lijkt aannemelijk. De vraag is echter wel of mensen dan ook zullen besluiten geen auto meer te willen hebben of die zullen wegdoen.

Vragen

De Startnotitie parkeren die wethouder Voskamp naar de raad heeft gestuurd is bedoeld om raadsleden aan het denken te zetten over mogelijke oplossingen. Daarbij gaat het onder meer om de volgende vragen. Is verlagen van de parkeernorm een optie of moet er worden vastgehouden aan de huidige parkeernorm? Moet de parkeernorm voor nieuwbouwprojecten (voor speciale doelgroepen) worden verlaagd? Moet parkeren op eigen terrein worden bevorderd of zelfs verplicht. In Maassluis zijn overigens al voorbeelden te vinden van wooncomplexen waarbij op eigen terrein wordt geparkeerd en niet op de openbare weg. Of moeten we wellicht kiezen voor gezamenlijke parkeergarages in wijken? In het buitenland zijn daar voorbeelden van te vinden. Kortom: er valt over veel nog na te denken. Inmiddels heeft het college diverse adviesbureaus gevraagd een offerte op te stellen over hoeveel het maken van een parkeernotitie kost. Nadat duidelijk is aan welk bureau deze opdracht gegund wordt, zal eerst een thema-avond gehouden worden. De inbreng (van raadsleden) daarbij zal gebruikt worden bij het opstellen van de notitie.