Stand van zaken inkopen jeugdhulp met Vlaardingen en Schiedam

Redactie 14-10-2021
Foto: Stock

Eind vorig jaar werd het Koersdocument MVS Jeugdmodel vastgesteld. Onderdeel daarvan was het besluit om een groot deel van de jeugdhulp vanaf 2023 samen met Vlaardingen en Schiedam in te kopen. Om dat mogelijk te maken werden de afgelopen periode ter voorbereiding (van deze aanbesteding) de nodige stappen gezet.

door Chrit Wilshaus

In een onlangs verschenen raadsinformatiebrief (RIB) informeert wethouder Bronsveld (CDA) de gemeenteraad daarover. Zo is met het Contourenbesluit MVS Jeugdmodel dat onlangs werd vastgesteld de omvang van de integrale opdracht bepaald. Verder heeft tussen januari en juni van dit jaar een uitgebreide marktconsultatie plaatsgevonden. Daarbij hebben marktpartijen kunnen aangeven hoe zij aankijken tegen deze verandering en welke randvoorwaarden zij belangrijk vinden om hiervan een succes te kunnen maken. Ook was er contact met verschillende groepen uit het veld. Zoals met onderwijs, huisartsen en wijkteams. Verder schrijft Bronsveld in haar brief dat aan cliënten is gevraagd waarmee volgens heen rekening gehouden moet worden om huidige knelpunten in de toekomst te kunnen voorkomen. Nagenoeg alle vormen van jeugdhulp zullen onderdeel gaan uitmaken de nieuwe werkwijze.

Minder bureaucratie

Daarbij zijn alle vormen van ondersteuning en hulpverlening die nu nog apart door de MVS gemeenten zijn gecontracteerd en door meerdere opdrachtgevers worden uitgevoerd, samengebracht in één opdracht. Daardoor is er volgens wethouder Bronsveld meer ruimte om goede en tijdige hulp te bieden aan kinderen en jongeren die het nodig hebben. 'En ook is er ruimte om de uitvoering van ondersteuning en hulpverlening op een andere manier vorm te geven in de hoop dat dit leidt tot minder bureaucratie en overdrachtsmomenten.' Verder zou er door deze andere manier van werken meer ruimte zijn voor vernieuwing en om de kosten te beheersen. Daarbij wordt erop gelet of er passende hulp aan kinderen en jongeren wordt geboden en of de beoogde verandering ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Hierbij staat de oplossing voor de cliënt zijn dagelijkse leefomgeving centraal, aldus de RIB.

Nieuwe vormen van hulp

Om dat te bereiken krijgen professionals volgens de portefeuillehouder meer ruimte om te doen wat nodig is en om maatwerk te kunnen leveren. 'Dat kan inhouden flexibiliteit in duur van ondersteuning, of bijvoorbeeld het inzetten van een collega met aanvullende expertise. Bovendien kan de opdrachtnemer van een integrale opdracht nieuwe vormen van hulp en ondersteuning ontwikkelen en zelfs en schuiven met budget om dat waar te kunnen maken.' De nieuwe manier van werken zou het makkelijker maken om binnen een opdracht verschillende expertises te combineren, nieuwe maatwerkargumenten samen te stellen en andere collectieve werkwijzen te ontwikkelen.

Beter beoordelen

Wethouder Bronsveld wijst in haar schrijven verder op de mogelijkheid dat het kan voorkomen dat aanbieders van verschillende expertises samen een samenwerkingsverbond vormen omdat ze individueel niet in staat zijn een opdracht uit te voeren. 'Ze worden dan wel als een partij gecontracteerd, waardoor zij (gezamenlijk) de verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering van een integrale opdracht' Met de invoering van het nieuwe jeugdmodel willen de drie gemeenten beter kunnen beoordelen of ze de wettelijke opdracht op het gebied van de jeugdzorg op een goede manier uitvoeren en waar nodig kunnen bijsturen. Gezien de omvang van de opdracht is de toekomstige aanbieder daarbij een heel belangrijke partner. Volgens wethouder Bronsveld zal aan de gemeenteraad, maar zeker ook aan de inwoners (van Maassluis), duidelijk gemaakt moeten worden dat met deze stappen het goede beoogd wordt en kan de raad nog met aanscherpingen komen. De verwachting is dat begin 2022 overgegaan kan worden tot gunning.